About

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ส33101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เสนอ
อาจารย์ ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล
 
จัดทำโดย ม.6.6
นางสาว จิราพร แซ่ลี้ เลขที่ 4
นางสาว ธนวรรณ เจริญทิพย์ เลขที่ 11
นางสาว ปภัสสร กมุทภัทร์ เลขที่ 18
นางสาว วรางคณา ลิมศุภนาค เลขที่ 27
นางสาว อภิชา พันธุ์พานิช เลขที่ 36
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสตรีวิทยา

Advertisements

60 thoughts on “About

  1. กำลังจะทำเรื่องนี้พอดีเลยครับ ขอบคุณนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s